| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

gruppe

Page history last edited by PBworks 16 years, 3 months ago
Liste over grupper, der er dannet

 

Beskriv nedenfor jeres opgave/problem på 4-5 linier.

Skriv også hvem I er i gruppen - og evt. vejlederønske.

 

Kæledyrsgruppen: Britt, Lotte & Charlotte

Dyr er et ansvar og dyr skal passes, men man kan ikke altid være der som kæledyrsejer.

Hvordan kan social software understøtte en brugerdreven pasningsservice for kæledyr.

Omdrejningspunktet for vores projekt er netværk for kæledyrsejere, hvor under tillid og geografi vil have særlig opmærksomhed.

Formålet med projektet er opbygge en prototype og tage stilling til hvorvidt der kan drages konklusioner i forhold til lignende netværksorienterede projekter.

 

Brugerskabt emneportal: Marie (Vejleder: Niels)

Jeg skal udvikle en brugerskabt emneportal (emnet er konfidientielt) i samarbejde med mit studiejob. Jeg regner med at gennemgå de faser,

der svarer til de to første trin i den procesmodel vi gennemgik i kursusgang 14. Det vil overordnet sige foranalyse, målafklaring, konceptudvikling,

informationsarkitektur og funktionalitetsbeskrivelse. Det hele med udgangspunkt i teorien fra kompendiet.

Produktet bliver et par wireframes.

 

'Ældre'-gruppen: André, Anders, Maria og Mia (Vejleder: Niels)

Alderdommen er ikke hvad den har været - den er under hastig forandring i både samfundet og os selv. Levealderen stiger forsat, og i Danmark er antallet af 100-årige og derover mere end tyvedoblet siden 1950. Den kropslige og mentale svækkelse, som vi traditionelt definerer alderdommen med, er blevet udskudt til livets allersidste faser. Rejsen gennem livet er blevet længere med tid til flere oplevelser undervejs. Det er muligheden for at dele disse oplevelser - og finde andre ældre, vi vil understøtte med social software.

Omdrejningspunktet for vores projekt, kan være at skabe et netbaseret fællesskab for ældre. Vi er PT igang med både at finde aktuelle cases hos forskellige organisationer, med de ældres reelle behov in mente dvs. vil et online fællesskab overhovedet være i de ældres interesse? - Vi passer på ikke at springe til forhastede konklusioner. Lige nu arbejder vi på ældresagen, gigtforeningen m.m. Da nogle af disse organisationer allerede har netbaserede fællesskaber for ældre, kan projektet udvikle sig til at blive et "re-design" af en eksisterende løsning.

 

'(G)Lokalt netværk gruppen: Line, Dis, Julie og Jakob (Vejleder: Niels)

Hvordan kan social software facilitere brugerdeltagelse i udviklingen af byrummet? Kan inddragelse af borgerne, tidligt i udviklings- og beslutningsprocessen, give en større følelse af medejerskab over borgernes egen by, og samtidig synliggøre borgernes holdninger og idéer overfor (lokal)politikerne? Og er dette endnu engang et udtryk for en holdningsændring, et paradigmeskifte; fra at man ville vide hvad eksperter havde at sige, til nu at ville vide hvad ens netværk har at sige?

Vi har allerede kigget på et par potentielle cases, der henholdsvis har kredset specifikt omkring udviklingen af det københavnske byrum til politiske webportaler, der alle synes at søge at synliggøre de diskussioner og overvejelser som almindelige borgere og politikere har.

Vi overvejer også i hvilken grad vi selv kunne udvikle et koncept omkring et stykke social software, eller gentænke/re-designe et allerede eksisterende.

 

 

Social software i en humanitær organisation Morten, Eva og Maj (vejleder: Morten)

Vi ønsker at tage kontakt til en virksomhed med det formål, at undersøge mulighederne for brug af Socialt software i forretningskommunikation.

Socialt software er et forholdsvist ukendt redskab i mange virksomheder. Vi ønsker derfor at give dem et indblik i hvad det omhandler, og hvordan det kan tilføre netop deres virksomhed værdi.

Vi vil sætte et møde op med en given virksomhed for at spørge ind til deres brand, målgruppe og kommunikationsstrategi og udarbejde et koncept der passer netop til dem. Vi vil selvfølgelig slutte af med at præsentere konceptet for virksomheden og håber at det kan give dem indsigt i en verden, som vi mener, vil have stor indflydelse på virksomheders kommunikation og brandbuilding i fremtiden.

Vi har snakket med Morten ang vejledning til opgaven.

 

Interkulturelt netværk-gruppen: Andranik og Susanne (Vejleder: Morten)

Vi kunne tænke os at lave et site for mennesker, der lever og arbejder eller læser i udlandet. Sitet kan hjælpe alle, som enten overvejer at flytte til udlandet eller allerede har erfaringer med at bo i et andet land. Sitet, eller snarere, brugerne, kan hjælpe med både praktisk hjælp (hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg søger job i udlandet?), med råd angående kulturelle forskelle fx på arbejdspladsen (hvornår kan man tillade sig at spørge sine kolleger med ud til en øl?), og med et socialt netværk, som eventuelt udvikler sig uden for internettet.

 

 

Facebook Anne, Stine og Rikke (Vejleder: Morten)

Vores opgave vil tage udgangspunkt i unges brug af Facebook, nærmere betegnet 20-30 årige københavnere. Vores opgave bliver baseret på en empirisk analyse.

Vi vil tage kontakt til brugere af Facebook og derigennem få svar på vores problemformulering. Vi har på nuværende tidspunkt oprettet egne profiler,

for bedre at kunne observere brugen af Facebook.

Indtil videre er vores arbejdsproblemformulering følgende: ”Hvad er de primære årsager til at københavnske unge bruger Facebook ? Og hvorfor opretter de en profil ?”.

 

 

Social musik: Kristoffer

Det digitale musikformat vender med ét op og ned på en årelang forståelse af musikmediets som et fysisk forankret produkt. Spørgsmålet er, hvordan vi som forbrugere i fremtiden vil bruge musikken i vores sociale omgang med hinanden. Med andre ord: hvordan kan vi ’være sammen’ om musikken, når den ikke længere har samme fysiske forankring. I projektforløbet vil jeg se nærmere på den sociale interaktion, som finder sted på sites som last.fm, finetune.com, deezer.com osv. Målet er at udvikle et bud på et koncept som ’ophøjer’ brugeren til at have en kreativ skabende rolle som medproducent. Måske kan dette tilføje det identitetsskabende aspekt, som mistes, når den fysiske pladesamling digitaliseres.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.